مدرسه شاهد شهید یوسف عسکری میناب
بازدید دانش آموزان مینابی از شرکت آنامیس گاز و کارخانه میناب سیلندر 15 ژانویه 2020

بازدید دانش آموزان مینابی از شرکت آنامیس گاز و کارخانه میناب سیلندر

دانش آموزان مدرسه شاهد شهید یوسف عسکری میناب از شرکت آنامیس گاز و کارخانه میناب سیلندر بازدید کردند.