مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان
خطر غرق شدن در سازه های آبخیز داری 24 ژوئن 2019
هشدار مدیر کل منابع طبیعی هرمزگان

خطر غرق شدن در سازه های آبخیز داری

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان هشدار داد: شنا کردن در مخزن بندهای خاکی، ملاتی و سازه‎های آبخیزداری ممنوع است.