مدیرکل حوزه استاندار
واگشـایی کـدهای نهفتـه در صحبت‌های میرزاد 25 جولای 2020
دلفین در تحلیلی اختصاصی به بررسی چگونگی جابجایی «محمد احمدی» در صحبت‌های مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان می‌پردازد؛

واگشـایی کـدهای نهفتـه در صحبت‌های میرزاد

مدیرکل حوزه استاندار با اشاره به تغییر فرماندار ویژه میناب و با تاکید بر توانمندی های محمد احمدی به تشریح چرایی و چگونگی این تغییر پرداخت.