مدیریت
ابعاد ناکارآمدی مدیران در آینده سازمان‌ها 05 اکتبر 2020

ابعاد ناکارآمدی مدیران در آینده سازمان‌ها

مدیران ناکارآمد با رفتار و عملکرد نامناسب باعث از بین رفتن استعدادها خلاقیت و نوآوری در سازمان می‌شوند. مدیریت عملکرد مفهومی فراتر از ارزیابی عملکرد دارد.