مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان
۱۵ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده 30 ژوئن 2019
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:

۱۵ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: ۱۵ تیرماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده است.

امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 22 ژوئن 2019

امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقیقی است.