مدیر کل بنادر و در یانوردی هرمزگان
فعالیت ۸۰ بانوی دریانورد در هرمزگان 27 ژوئن 2019

فعالیت ۸۰ بانوی دریانورد در هرمزگان

مدیر کل بنادر و در یانوردی هرمزگان گفت: 178 بانوی دریانورد دارای گواهینامه ی دریا نوردی در سطح کشور داریم که از این تعداد حدود 80 نفر در هرمزگان فعالیت دارند.