مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیج فارس
ستاره خلیج فارس منشا آلودگی دریایی نیست 03 مارس 2020

ستاره خلیج فارس منشا آلودگی دریایی نیست

مدیر HSE شرکت نفت ستاره خلیج فارس با استناد به مکاتبات و نتایج آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست استان هرمزگان، منشا آلودگی دریایی اخیر را منشایی غیر از این پالایشگاه عنوان کرد.