مرجان هدایت
جان‌سختی برای بـرگزاری نخستین جشنـواره موسیقـی بـانوان کشور 07 فوریه 2021
دبیـر جشنـواره موسیقـی بـانوان هرمـزگان در گفت‌وگوی اختصاصـی با دلفیـن مطـرح کرد؛

جان‌سختی برای بـرگزاری نخستین جشنـواره موسیقـی بـانوان کشور

دبیر جشنواره موسیقی بانوان هرمزگان، گفت: موسیقی مثل یک رود جاری می‌ماند و اگر سنگی جلوی راهش قرار بگیرد آن سنگ را خواهد شکافت و راه خودش راه پیدا می‌کند یا مسیرش را تغییر می‌دهد، اما قطعاً به بی‌کرانگی الهی خواهد پیوست.