مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد
سمپاشی هوایی علیه ملخ‌ها در بخش احمدی 18 ژوئن 2019

سمپاشی هوایی علیه ملخ‌ها در بخش احمدی

مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: 400 هکتار از زمین‌های کشاورزی بخش احمدی علیه ملخ صحرایی سمپاشی هوایی شد.