مصرف سیگار در بندرعباس
راهکاری ناموفق به نام افزایش مالیات و قیمت دخانیات 15 ژانویه 2019

راهکاری ناموفق به نام افزایش مالیات و قیمت دخانیات

با فعالیت گسترده کارتل‌های اقتصادی، افزایش مالیات و قیمت دخانیات تنها کمک به سوداگران این عرصه است و به نظر تاثیری در کاهش مصرف سیگار ندارد.