مناطق آزاد
قشـمِ تهران یا قشـمِ هرمزگان 12 سپتامبر 2020
دلفین در گزارشی اختصاصی به حاکمیت دوگانه و دغدغه‌ی سیاسیون هرمزگان در قبال مردم قشم می‌پردازد؛

قشـمِ تهران یا قشـمِ هرمزگان

نداشتن کنترل کافی از سوی نهادهای حاکمیتی استان هرمزگان بر جزایر قشم و کیش همواره چالش‌های بسیاری را برای جزیره‌نشینان در پی داشته تا جایی که بسیاری از افراد، قشم و کیش را بیشتر تکه‌ای از استان تهران می‌بینند تا استان هرمزگان.