منطقه انرژی بر پارسیان
صندلی لرزان مدیرعاملی این بـار زیـر پای عـلامه 07 نوامبر 2020
به گزارش دلفین، در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان؛

صندلی لرزان مدیرعاملی این بـار زیـر پای عـلامه

با حکم رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور «سید علی اصغر علامه» به عنوان مدیرعامل ‌منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان منصوب شد.