منطقه 6
انجام يك هزار و ۶۰۰ كيلومتر پيگراني خط لوله در منطقه ۶ عمليات انتقال گاز 14 دسامبر 2020

انجام يك هزار و ۶۰۰ كيلومتر پيگراني خط لوله در منطقه ۶ عمليات انتقال گاز

مدیر منطقه شش عمليات از اجراي بيش از يك هزار و 600 كيلومتر پيگراني هوشمند و تميزكننده خطوط لوله با هدف ارزيابي سلامت خط لوله و رفع آلودگي داخل لوله در هشت ماهه نخست سال 1399 خبر داد.