نامه های عاشقانه
نامه های عاشقانه ی من 26 آگوست 2020

نامه های عاشقانه ی من

درشرجی هوای اواسط مرداد ٨٣، تازه به بندرعباس آمده بود و کسی را نمی‌شناخت، دانشجو بود و خلاف سنگینش این که گاهی عصرهای متصل به غروب را در کنار ساحل سر می‌کرد.