نشریه دلفن
افزایش نسبی دما در هرمزگان 23 آوریل 2020
طی هفته آینده؛

افزایش نسبی دما در هرمزگان

بنا بر پیش بینی اداه کل هواشناسی هرمزگان، از لحاظ دمایی، با توجه به پایداری هوا روند افزایش نسبی دما خواهیم داشت که طی هفته آینده این روند دمایی محسوس تر خواهد بود.