نوسازي ناوگان برون شهري
نوسازی ناوگان برون شهری 12 مه 2020

نوسازی ناوگان برون شهری

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده ( 30 ) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ 1399/03/03 از متقاضیان ورود خودروهاي باری سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت نام بعمل آورد.