هليكوباكتر پيلورى
رازهای هليكوباكتر پيلورى  و معده انسان 01 آگوست 2018

رازهای هليكوباكتر پيلورى و معده انسان

هليكوباكتر پيلورى يك باكترى استوانه اى و مارپيچى و تاژك دار است كه در سطح مخاط معده زندگى مى كند.