هنر هرمزگان
سالن استانداردی برای اجرای تئاتر و موسیقی نداریم 17 مارس 2019
بعد از گذشت چهل سال؛

سالن استانداردی برای اجرای تئاتر و موسیقی نداریم

«محمد سایبانی» کنشگر هنری و اجتماعی نسبت به نبود سالن استاندارد اجرای تئاتر و موسیقی در هرمزگان انتقاد کرد.