ورود پساب و فاضلاب شهری به دریا
دریا گندید تا دوردست 15 ژانویه 2019
گزارشی از یک ضرب العجل برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا؛

دریا گندید تا دوردست

ورود فاضلاب و پساب به دریا، دردی کهنه بر تن هرمزگان است اما به نظر ضرب العجل رئیس کل دادگستری استان هرمزگان این بار می تواند مدیران بی تفاوت را به خود آورد.