وسعه ی حمل و نقل ریلی
توسعه ی بنادر رفاهی هرمزگان 18 ژوئن 2019

توسعه ی بنادر رفاهی هرمزگان

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود تحریم ها و علی رغم شرایط سخت اقتصادی می توانیم قدم های بزرگی در جهت توسعه ی بنادر رفاهی استان هرمزگان برداریم.