پیوند عضو امیررضانظری
اهدای اعضای کودک ۵ ساله و مرد ۶۱ ساله هرمزگانی 29 مه 2019

اهدای اعضای کودک ۵ ساله و مرد ۶۱ ساله هرمزگانی

اعضای بدن کودک 5 ساله و مرد61 ساله اهداکننده هرمزگانی، به چهار بیمار حیاتی دوباره بخشید.