چالش‌های روابط عمومی ها؛
روابط عمومی ها باید مشاوران مدیران ارشد سازمان ها باشند 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

روابط عمومی ها باید مشاوران مدیران ارشد سازمان ها باشند

مدیر روابط عمومی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس جایگاه روابط عمومی ها را مشاوران مدیران ارشد و روح پویای سازمان ها دانست و گفت: عدم اختصاص ردیف بودجه ویژه و در اختیار نداشتن نیروی انسانی متخصص از مهمترین چالش های روابط عمومی هاست.

روابط عمومی و چالش های چند وجهی 16 مه 2019
چالش‌های روابط عمومی ها؛

روابط عمومی و چالش های چند وجهی

مدیر روابط عمومى شورای شهر بندرعباس برخوردهای سیاسی، ضعف در ارتباط گیری با مدیران و خبرنگاران، دور بودن از دانش روز و مداحی و ستایشگری را یکی از ضعف ها و چالش های روابط عمومی ها عنوان کرد.