چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران
کسب تندیس جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران توسط فولاد هرمزگان 04 سپتامبر 2019

کسب تندیس جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران توسط فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ایران موفق به کسب تندیس زرین شد.