چک برگشتی
نکاتی در رابطه با استفاده از دستـه‌چک 21 دسامبر 2020

نکاتی در رابطه با استفاده از دستـه‌چک

امروزه از چک به‌جای پول نقد استفاده می‌شود که دلیل استفاده از چک رعایت احتیاط و جلوگیری از جرایمی مانند سرقت و سهولت انجام کار است.