کتاب
نگاهی به چشم‌های باستانی 21 جولای 2020

نگاهی به چشم‌های باستانی

کتاب شعر چشم‌های باستانی اثر یاسمن عباسی است که نشر رسول چاپ اول این مجموعه شعر سپید عاشقانه را در سال گذشته عهده دار بوده است.