کمپ آبشورک بندرعباس
زوایای مختلف بحران در کمپ آبشورک 17 مارس 2019

زوایای مختلف بحران در کمپ آبشورک

نهادهای نظارتی باید با واشکافی حادثه آتش سوزی کمپ آبشورک به دنبال اصلاح روند موجود باشند چرا که سرپوش گذاشتن بر واقعیت تنها ممکن است که به بروز حوادث مشابه در هر نقطه از ایران بیانجامد و سبب شرمساری ملی شود.