گاز سز کردن خودروهای عمومی
آغاز طرح گازسوز کردن رایگان خودرو‌های عمومی 26 مه 2020

آغاز طرح گازسوز کردن رایگان خودرو‌های عمومی

طرح گازسوز کردن رایگان خودرو‌های عمومی آغاز شد.