گفتگو با مهدی شیرخانی
بیچارگی پلنگ‌ها در وضعیت بد اقتصادی هرمزگان 12 ژانویه 2021

بیچارگی پلنگ‌ها در وضعیت بد اقتصادی هرمزگان

دبیر شبکه سمن‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: دلیل تعارض انسان و پلنگ، تشکیل سکونت‌گاه‌های انسانی در دل تپه‌ها و کوه‌ها است. وی از بین رفتن حریم محیط انسانی و محیط طبیعی را عوامل مؤثری در ضربه خوردن به پلنگ بشاگرد دانست.