مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: توسعه فرهنگ مهارت آموزي و مهارت‌افزايي، اجراي آموزش مهارتي بر مبناي تقاضا محوري، توسعه آموزش مهارت در راستاي عدالت محوري و ارايه آموزش با کيفيت از اهداف پيش بيني شده فني و حرفه اي در آينده است.

به گزارش دلفین، عصر حاضر عصر دانش نيست، عصر ابتکار عمل است. کساني موفقند که آموخته‌هاي دانشي خود را با مهارت‌هاي فني و نگرش ترکيب کنند و با شناخت بازار کار به اين عرصه وارد شوند. در اين راستا وظيفه اساسي دستگاه هاي متولي اشتغال کشور، بي‌شک ترويج فرهنگ مهارت آموزي و توسعه نگرش کارآفريني است. از اين رو به سراغ «سيده اسما کريمي» مدير کل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان، رفتيم تا در خصوص اقدامات صورت گرفته در اين حوزه با وي به گپ و گفت بپردازيم.

تقويت مهارت آموزي

سيده اسما کريمي در گفتگو با خبرنگار دلفين، مهارت آموزي و تقويت دانش و تجربه‌ي نيروي کار استان را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در حال حاضر نيازسنجي بر اساس تحليل ديناميک اشتغال پايدار و رسته‌هاي پرکشش و پر مخاطب در شهرستان‌هاي هرمزگان احصا شده است. وي به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي سال پيش رو اشاره و اظهار کرد: از جمله برنامه‌هاي سال جاري پياده‌سازي نظام آموزش هدفمند، تدوين سند جامع نيازسنجي آموزش‌هاي مهارتي استان، تقويت و توسعه مشاركت بخش غير دولتي در آموزش‌هاي مهارتي، افزايش ضريب نفوذ آموزش‌هاي مهارتي در مناطق روستايي و عشايري و ساير بخش ها کم برخوردار، اجراي تفاهم‌نامه‌هاي ملي و استاني به‌ويژه تفاهم نامه ستاد نيروهاي مسلح براي مهارت آموزي سربازان، اجراي طرح‌هاي مهارت‌آموزي در محيط کار واقعي از طرح‌هاي جديد بوده‌اند.

آموزش الکترونيکي

وي با بيان اين‌که در پي آنيم که يادگيري از طريق آموزش الکترونيکي توسعه يابد و به دنبال رشد و توسعه مشاغل خرد خانگي و روستايي هستيم، افزود: مهارت‌افزايي بايد به درون خانه برود، مهارت‌آموزي بايد تبديل به هنر شود و اين هنر از خانه به جامعه انتقال يابد. کريمي با تاکيد بر اين‌که بايد نهضت مهارت‌آموزي با هدف تربيت نسل صاحب مهارت در جامعه فراگير شود، عنوان کرد: توسعه فرهنگ مهارت آموزي و مهارت‌افزايي، اجراي آموزش مهارتي بر مبناي تقاضا محوري، توسعه آموزش مهارت در راستاي عدالت محوري و ارايه آموزش با کيفيت از اهداف پيش بيني شده فني و حرفه اي در آينده است.

کاهش نرخ بيکاري

مدير کل آموزش فني و حرفه اي هرمزگان، در ادامه با اشاره به اينکه مهارت نقش مؤثري در کاهش نرخ بيکاري و ايجاد تحولات اجتماعي دارد، تشريح کرد: بايد مهارت را به ارزش اجتماعي تبديل کنيم و در اين راستا نيازمند نهضتي هستيم که مهارت را به يک فرهنگ عمومي مبدل کنيم.
مديرکل فني و حرفه‌اي استان هرمزگان، ايجاد مهارت براي افراد فاقد مهارت و جوياي کار و مهارت افزايي را از رسالت مهم فني و حرفه‌اي بيان کرد و گفت: لازمه جهش توليد، نيروي انساني ماهر، توانمند و متعهد و آموزش ديده است و بايد از همه ظرفيت‌ها براي آموزش استفاده کرد. وي عنوان کرد: افتتاح مرکز جوار کارگاهي، واگذاري مرکز آموزش فني و حرفه اي به بخش خصوصي، برگزاري دوره هاي مجازي کوتاه مدت، برگزاري مراسم تجليل از حاميان و مهارت آموختگان کارآفريني برتر و انجام تبليغات محيطي از ديگر برنامه هاي هفته مهارت بود.

سياست‌گذاري براي ارتقا مهارت آموزي

کريمي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: از جمله سياست‌ها و اهداف اجراي برنامه‌ها، ارتقا وزن اجتماعي مهارت در جامعه در سال جهش توليد، فعال‌سازي تريبون ملي مهارت در مسير نهضت مهارت آموزي، توجه بيشتر به فناورهاي نوين در توليد محتوا و ارايه خدمات الکترونيک، ايجاد جنبش رسانه‌اي مهارت، اميدبخشي و ترويج خودباوري به جامعه با جلب مشارکت بخش خصوصي، توجه به مهارت آموزي در مناطق محروم، حمايت از توليد ملي با تمرکز بر توانمد سازي منابع انساني و حمايت از مهارت آموختگان کارآفرين در راه اندازي کسب‌وکارهاي مهارت‌بنيان است. مديرکل فني و حرفه‌اي استان هرمزگان، گفت: آموزشگاه فني و حرفه‌اي در استان به امر مهارت آموزي جويندگان کار در استان مشغول هستند تا خلاء ناشي از نبود مهارت را بين جامعه کار براي رونق و جهش توليد پرکنند.
وي تشريح کرد: همچنين طبق سياست حکمراني محلي که از راهبردهاي اساسي براي مديريت مهارت آموزي است با توجه به وضعيت هرمزگان، خوشه‌هاي مختلفي نظير کشاورزي، خدمات، صنعت، فرهنگ وهنر در استان تعريف شده تا نسبت به ارتقاي مهارت شاغلان، زنان سرپرست خانوار، روستاييان، کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح، دانش آموزان و دانشجويان اقدام کند.

نگاه به آينده

سيده اسما کريمي يادآور شد: بايد کارهاي ويژه اي را براي مهارت در استان ايجاد کنيم تا براي ما ارزش اقتصادي ايجاد کند زيرا مهارت مي‌تواند بهره وري توليد را تضمين کند از اين‌رو طبق اولويت استان، بايد مهارت دريامحور، گردشگري محور، کشاورزي و صنعت محور را در پيش داشته باشيم.

مديرکل فني و حرفه‌اي هرمزگان در پايان ايجاد مهارت براي افراد فاقد مهارت و جوياي کار و مهارت افزايي را از رسالت مهم فني و حرفه‌اي بيانو اضافه کرد: در هر جامعه اي که از فرصت تربيت نيروي انساني بهتر استفاده شود، پيشرفت و توسعه آن جامعه با سرعت بيشتري محقق مي شود و از اين رو لزوم فراگيري آموزش هاي مهارتي بايد در افراد نهادينه شود.

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

گفتگوی اختصاصی: افسانه سالاری

  • نویسنده : ۱۰۰۷