در گذشته چنین به نظر می رسید که اقشار پردرآمد و قشر متوسط جامعه به دلیل سطح سواد و در اختیار داشتن وسایل پیشگیری فرزندان کمتری دارند و افراد کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه عموما خانواده‌ای پرجمعیت هستند اما با بررسی بعد خانوار در هرمزگان نتایج برعکس شده است.

به گزارش دلفین، در گذشته چنین به نظر می رسید که اقشار پردرآمد و قشر متوسط جامعه به دلیل سطح سواد و در اختیار داشتن وسایل پیشگیری فرزندان کمتری دارند و افراد کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه عموما خانواده‌ای پرجمعیت هستند اما با بررسی بعد خانوار در هرمزگان نتایج برعکس شده است.

در آخرین وضعیت استان که دهک‌ها را بر اساس وضعیت مخارج خانوار دسته بندی کرده سه دهک نخست که کمترین درآمد را دارند با بعد خانوار ۲٫۷ ، ۴٫۰۷ و ۴٫۲۴ نفری کمترین بعد خانوار و سه دهک انتها که بیشترین درآمد را دارند با بعد خانوار ۵٫۷۲ ، ۵٫۳۶ و ۴٫۵ نفری بیشترین بعد خانوار را در دهک‌ها از آن خود کرده اند و سیر صعودی بعد خانوار تقریبا در این روند مشهود است.

این وضعیت روستا و شهر نمی شناسد و در تمام نقاط هرمزگان این رویداد صادق است به نحوی که به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های خانوار بر تعداد افراد دهک‌های پایین خانوارهای شهری و به طبع آن بعد خانوار تاثیر معکوس داشته و برعکس برای دهک‌های بالای جامعه برعکس بوده است و این امر در مقایسه شاخص‌های زاد و ولد هم به خوبی ملاحظه می شود.

این شاخص‌ها بیان‌گر این است که هر چه از قدرت اقتصادی مردم هرمزگان کاسته شده، میل به فرزندآوری نیز در آنان کاهش یافته است و تصور پیشین دیگر حکم‌فرما نیست.

گفتنی است بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ بعد خانوار در استان ۳٫۶ نفر ارزیابی شده است.

این مطلب در نشریه دلفین منتشر شده است.

تحلیل اقتصادی: زهرا شاکرمی نژاد

  • نویسنده : ۱۰۰۷