ایرج اعتمادی
نقش ستادهای انتخاباتی و سیاسی بازی در بحران سیل ایران 29 مارس 2019

نقش ستادهای انتخاباتی و سیاسی بازی در بحران سیل ایران

هنگامی که انتصاب مدیران در کشور نه بر پایه‌ی تخصص‌ و شایستگی‌ که سهم‌خواهی‌های حزبی، لابی‌گری، سفارش‌ها از منابع قدرت و... انجام می‌شود، مدیریت بحران در بلایایی مانند سیل نیز بهتر از وضعیت موجود نخواهد بود.