بهنام کهوری
جنبش تغییر خواهی جوانان هرمزگان 12 ژانویه 2019

جنبش تغییر خواهی جوانان هرمزگان

بهنام کهوری، فعال سیاسی-اجتماعی هرمزگانی در یادداشتی به تشریح ابعاد مختلف جنبش تغییر خواهی جوانان هرمزگان پرداخته است.