تعرض دشمنان
آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم ۱۷ تیر ۱۳۹۸

آماده پاسخگویی به تعرضات دشمن هستیم

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: انگشت به ماشه آماده هرگونه پاسخگویی در برابر تعرض دشمنان هستیم.