موسی دادی زاده
راه‌یابی سه دانش آموز هرمزگانی به المپیاد‌های علمی کشور ۱۸ تیر ۱۳۹۸

راه‌یابی سه دانش آموز هرمزگانی به المپیاد‌های علمی کشور

سه دانش آموز هرمزگانی به مرحله تابستانه المپیاد‌های علمی کشور که از بیستم تیرماه در تهران برگزار می‌شود، راه یافتند.