در قانون بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده است اما امسال این احتمال وجود دارد که درصد افزایش کمی بیشتر باشد.

به گزارش دلفین، اگر چه هر سال اعلام نشدن نرخ دقیق تورم بیشترین ضربه را به کارمندان وارد می کند اما امسال رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در این باره گفته است: مرجع اعلام وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی که اعلام کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد.

وی با بیان این که در قانون بودجه، منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده است، تاکید کرد: اگر این میزان قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص می‌شود.