بوی تعفن ناشی از فاضلاب خورها در اطراف محله «دوراهی ایسینی» و محله‌ی «چاهستانی‌ها» وضعیت بغرنجی را سبب شده است.

به گزارش دلفین، بوی تعفن ناشی از فاضلاب خورها در اطراف محله «دوراهی ایسینی» و محله‌ی «چاهستانی‌ها» به سبب تصفیه نشدن صحیح آب انسان را به جنون می رساند. بوی تعفن چنان شدید است که حتی عبور با خودرو نیز در این معبر برای شهروندان دشوار می شود و مشخص نیست ساکنان این محلات چگونه روزگار می گذرانند.

در این شرایط ضروری است مدیران شهری هر چه سریع تر فکری به حال تصفیه خانه‌ی مجاور این محله کنند تا وضعیت برای مردم این محلات تحمل‌پذیرتر شود.

مدیران شهرداری بندرعباس و آب و فاضلاب شهری باید پاسخگوی چنین شرایط رقت‌باری باشند و به قطع چنین معضلی اگر در محلات مرفه نشین شهر به وقوع می پیوست، در کمتر از چند ماه چاره ای برای آن اندیشیده می شد اما انگار نقاط آسیب پذیر بندرعباس قرار است برای همیشه آسیب پذیر بمانند.