امروز معلولیت محدودیت نیست یکی از جملات کلیشه‌ای است، با این حال بسیاری از جایگاه های شغلی، اجتماعی و پست های مخلف در آینده به دست معلولان خواهد افتاد.

امروز معلولیت محدودیت نیست یکی از جملات کلیشه‌ای است، با این حال بسیاری از جایگاه های شغلی، اجتماعی و پست های مخلف در آینده به دست معلولان خواهد افتاد. معلولان در طی سال‌های گذشته به وضوح نشان دادند که در بسیاری از رشته‌های ورزشی، هنری و آموزشی مقام های قابل توجهی بدست آوردند و باید اذعان داشت در جامعه ای که به معلولان توجه نداشته باشند آن جامعه از فضای اخلاقی برخوردار نخواهد بود چرا که این عزیزان جزیی از ملت و کشور ما هستند.

اما در همین شهر بندرعباس چه میزان معابر برای رفت و آمد این عزیزان مناسب‌سازی شده است؟ آیا با فیگور گرفتن پشت تریبون ها و تکرار کردن « معلولیت محدودیت نیست» مصائب زندگی معلولان استان را کاهش داده‌ایم؟

  • نویسنده : 102