سیدفخرالدین هاشمی به سمت مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان منصوب شد.

به گزارش دلفین، طی حکمی از سوی مهراله رخشانی مهر ریاست نوسازی مدارس کشور، سیدفخرالدین هاشمی به سمت مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان منصوب شد.

گفتنی است؛ سکان اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان به دست جوانترین مدیرکل نوسازی مدارس کشور سپرده شده است.

شایان ذکراست؛ هاشمی طی چهارماه اخیر سرپرستی این اداره کل را برعهده داشته است.