سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده ( 30 ) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ 1399/03/03 از متقاضیان ورود خودروهاي باری سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت نام بعمل آورد.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در راستاي فعالیت هاي متنوع خود در جهت نوسازي ناوگان باري کشور و استفاده از کلیه ظرفیت هاي قانونی مندرج در قوانین احکام دائمی توسعه در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده ( ۳۰ ) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ از متقاضیان ورود خودروهاي باری سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازي و توسعه ناوگان ثبت نام بعمل آورد.

این اطلاعیه جهت آگاهی و اطلاع رسانی به ذینفعان زیر صادر شده است:

– شرکت هاي تولیدکننده داخلی خودروهاي سنگین

– شرکت هاي حمل ونقل توانمند داراي مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي

– شرکت هاي وارد کننده کامیون هاي سنگین داراي مجوز از وزارت» صمت «( صنعت، معدن و تجارت)

– مالکین حقیقی و حقوقی کامیون هاي فرسوده واجد شرایط و متقاضی واردات

الف- شرایط کامیون های وارداتی:

-۱ بیش از سه ( ۳) سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد.

-۲ از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو- مصوب ۱۳۸۶ و آئین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵/ت ۵۱۶۸۱ ه مورخ ۲۸/۰۱/۹۵ اصلاحات بعدي آن برخوردار باشند.

(چنانچه واردکننده خدمات پس از فروش موضوع قانون فوق را طبق مقررات راساً ارائه نماید، ارائه مجوز فوق قابل قبول بوده و در غیر این صورت باید مجوز رسمی و قانونی از شرکت یا کارخانه داراي حق قانونی ارائه دهنده خدمات فوق اخذ و ارائه نماید).

-۳ کامیونهاي وارداتی باید از نظر ایمنی، کیفیت و آلایندگیهاي محیط زیست با استانداردهاي روز و اجباري که مورد تائید مراجع ذیربط بوده، انطباق داشته و داراي استاندارد e-mark نیز باشند.

-۴ کامیونها می توانند داراي بارگیر ثابت یا غیرثابت (کشنده) باشند.

-۵ کامیونهایی می توانند به کشور وارد شوند که ساخت کشورهاي اروپایی، ژاپن یا کره جنوبی بوده و در پنج((۵سال گذشته مدلهاي آنها در کشور تولید و یا به کشور وارد شده باشند. کامیونهاي وارداتی جدید ساخت کشورهاي مذکور باید از نظر ایمنی، کیفیت و آلایندگیهاي محیط زیست در زمان ساخت مورد تائید دستگاههاي ذی ربط باشد.

-۶ در مرحله اول، اولویت با کامیونهاي داراي ظرفیت- مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه- هیجده (۱۸ ) تن و بالاتر می باشد.

-۷ کامیونهاي وارداتی، باید شرایط زیست محیطی، استانداردها و شرایط لازم براي حمل ونقل بین المللی و ورود به کشورهاي اروپایی را دارا باشند.

ب- شرایط کامیونهاي اسقاطی:

-۱ واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج ( ۲۵ ) سال گذشته باشد و ظرفیت آن نیز می تواند حداکثر سه ( ۳) تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد. در این مرحله، ظرفیت کامیون اسقاطی مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه حداقل پانزده (۱۵) تن می باشد.

-۲ کامیون مورد اسقاط باید فعال در بخش حمل ونقل عمومی و داراي معاینه فنی معتبر در زمان اسقاط) برابراسناد ثبتی در سامانه هاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي(باشد.

-۳ به ازاي اسقاط کامیون، پس از تایید سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، سود بازرگانی کامیون وارداتی بیست و پنج ( ۲۵ ) درصد توسط گمرك جمهوري اسلامی ایران کاهش می یابد.

ج- شرایط واردکنندگان :

-۱ کارخانجات تولیدکننده کامیون، شرکت هاي واردکننده کامیون هاي سنگین داراي مجوز از وزارت »صمت «، شرکت هاي حمل ونقل توانمند داراي مجوز از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، مالکین وسایل نقلیه فرسوده می توانند مبادرت به واردات نمایند.

-۲ در مرحله اول، سقف میزان واردات در هر درخواست توسط کارخانجات تولید کننده داخلی خودروهاي سنگین یک هزار ( ۱۰۰۰ ) دستگاه، شرکتهاي حمل ونقل توانمند یکصد ( ۱۰۰ ) دستگاه، شرکت هاي واردکننده کامیون هاي سنگین پنجاه ( ۵۰ ) دستگاه و مالکان حقیقی و حقوقی وسایل نقلیه فرسوده ده ( ۱۰ ) دستگاه می باشد.

-۳ ارائه درخواست جدید در مراحل بعد، منوط به واردات هشتاد درصد ( ۸۰ ) درخواست مرحله قبلی می باشد.

-۴ هر کدام از ذینفعان بسته به نوع مدل کامیون وارداتی مورد درخواست، باید مستندات و مدارك مربوط به استاندارد روز و اجباري ایمنی و کیفیت از سازمان ملی استاندارد کشور، استاندارد روز و اجباري آلایندگی از سازمان حفاظت محیط زیست، تاییدیه خدمات پس از فروش از وزارت » صمت «صنعت و معدن و تجارت را تهیه و به سازمان ارائه نمایند .

-۵ منشاء ارز مورد نیاز جهت واردات باید خارج از کشور و مورد تایید بانک مرکزي باشد.

نکات قابل توجه:

-۱ ذینفعان تا بعد از ترخیص کامیون از گمرك ایران حق هیچ گونه ثبت نام و یا درخواست و اخذ وجه از خریداران را ندارند. لذا از هرگونه پرداخت به افراد مدعی در این مرحله خودداري گردد.

-۲ سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحویل کامیون توسط واردکننده به خریدار ندارد. بنابراین خریداران باید در این خصوص با دقت نظر و تحقیق و بررسی کامل در مراحل ثبت نام و خرید اقدام نمایند.

-۳ متقاضیان دریافت خودرو وارداتی از موعدي که متعاقباً اعلام خواهد شد، صرفاً به ذینفعان مورد تأیید سازمان

راهداري و حمل ونقل جاده اي که مراحل اخذ مجوزهاي لازم را طی نموده اند مراجعه کنند. این فهرست متعاقبا در سایت سازمان اطلاع رسانی خواهد شد.

-۴ به محض ترخیص کامیون از گمرك ایران، اطلاعات واردکنندگان، نوع و تعداد کامیون هاي وارداتی در سایت سازمان ارائه و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

-۵ قیمت تمام شده ناوگان توسط مراجع ذي صلاح و نظارتی با توجه به قرارداد خرید خارجی ناوگان تعیین و ملاك عمل براي عرضه در داخل کشور قرار خواهد گرفت.

-۶ هرگونه اطلاعیه دیگري در خصوص واردات و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومی موضوع این اطلاعیه فاقد اعتبار بوده مگر آن که منحصراً در سایت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي درج گردیده باشد

  • نویسنده : 1007