مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب هرمزگان تلقی اشتباه برخی از مدیران دستگاه ها نسبت به وطایف و جایگاه روابط عمومی را به عنوان یکی از چالش‌های روابط عمومی های سازمان های دولتی و خصوصی ذکر کرد.

علي رغم اينكه حدود نيم قرن از پيدايش روابط عمومي در ايران مي گذرد هنوز روابط عمومي با مسايل مختلفي مواجه است. به طوري كه با وجود ايده هاي اصلاح طلبانه براي توسعه آن، هيچ گونه اقدام عملي بنيادي در اين زمينه صورت نگرفته است. به همين دليل است که امروزه روابط عمومي ها بيشتر وقت خود را صرف برطرف ساختن مشکلات خود مي کنند و ورود به اين چالش ها، توان و شرايط ايفاي وظايف و رسالت راستين را از روابط عمومي گرفته است.

چالش ها:

  يکي از مشکلات اساسي روابط عمومي روزمرگي و درگيري با کارهاي عادي و جاري است. اين امر باعث مي شود روابط عمومي از برنامه ريزي هاي کلان و استراتژيک غافل شود. متاسفانه اکثر روابط عمومي ها با کمبود کارشناس متخصص درعلوم ارتباطات مواجه هستند.

مشکل ديگر ناآگاهي مديران ارشد سازمان ها از نقش موثر روابط عمومي در اقناع و جلب مشارکت مردم است که اين امر مستلزم آموزش هاي لازم جهت تغيير نگرش مديران ارشد است.به نظر مي رسد دليل اينکه روابط عمومي در کشورمان جايگاه واقعي خود را ندارد آن است که مديران نگرش مثبتي به نقش مديريتي روابط عمومي ندارند و آن را واحد زائد و مزاحم تلقي مي کنند كه اين مسئله خود مي تواند به نامشخص بودن جايگاه و تشکيلات روابط عمومي درمجموعه سازماني دامن زند. اين درحالي‌ست كه روابط عمومي کانال ارتباطي سازمان و مخاطبان و انتقال دهنده نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبان به سازمان است.

واقعيت اين است که متأسفانه جايگاه حساس و بسيار مهم روابط عمومي ها کمتر مورد توجه مديران سازماني و اجرايي قرار دارد و بعضا اين بي توجهي ها جايگاه روابط عمومي را در حد يک اداره تبليغي درون سازماني تنزل داده است.

به طور کلي روابط عمومي به دليل اينکه مورد قبول دستگاه ها نيست ناگزير مشكلات فراواني را نيز در نتيجه ي عدم تخصيص و نبود بودجه و اعتبارات لازم و کافي براي فعاليت هاي خود، به دوش مي كشد.

ناگفته پيداست؛ چالش حرفه اي بودن کارکنان و کارشناسان و يا نداشتن نيروي انساني متخصص و پژوهشگراني که بتوانند موضوعات مورد توجه مخاطبان را مطالعه و مسائل مربوط به سازمان را آسيب شناسي کنند، نيز از ديگر چالش هاي پيش روي روابط عمومي است.

متأسفانه تعداد نيروهاي متخصص و کارشناس در روابط عمومي بسيار اندک است. به طوري که اين نيروها چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ تخصص، جوابگوي نياز دستگاه ها نيستند كه بايستي در طراحي تشکيلات روابط عمومي به همگوني در عنوان هاي شغلي، واحدهاي سازماني و نحوه نگرش به فعاليت هاي روابط عمومي توجه شود. براي اين منظور تدوين الگوي مشخص و ايده آل براي واحدهاي روابط عمومي در سازمان ضروري است.

از طرفي مهمترين مؤلفه اقتدار روابط عمومي بينش مدير آن دستگاه به افکار عمومي است و اين که مديريت، نظام ارتباطي را به طور کامل به روابط عمومي بسپارد، اما بحث در اين رابطه چندان ساده نيست؛ به طوري كه روابط عمومي ها همواره با اقتدار عمل نمي کنند و از سوي ديگر تمام نظام ارتباطي دستگاه نيز در اختيار روابط عمومي نيست. حال اگر در روابط عمومي مديريت متخصص و باتجربه مستقر نباشد، به طور قطع اين زيرساخت ها به وجود نمي آيند و اگر هم به وجود آيند آسيب خواهند ديد.

نكته مهم اينكه؛ در مديريت افكار عمومي با توجه به قدرت افکارعمومي و از سوي ديگر نقش بسزاي شبكه هاي اجتماعي و بالعکس نقش تاثيرگذارشبکه هاي اجتماعي بر افکار عمومي، شناخت و استفاده از فناوري و شبكه هاي اجتماعي در كنار رسانه هاي سنتي يك ضرورت است. البته فناوري هدف نيست بلکه بايد ابزاري براي کمک باشد چرا كه مهمترين رکن روابط عمومي، ارتباطات پويا است و فناوري به برقراري اين ارتباط کمک مي کند.

چند پيشنهاد براي توانمند سازي روابط عمومي:

– تغيير نگرش مسئولان و مديران ارشد (مديران اجرايي و سازماني) نسبت به ساختار تشكيلاتي، نقش روابط عمومي و جايگاه و اهميت آن.

– گذر از عصر سنتي به عصر ديجيتال و آشنايي مديران روابط عمومي با تاثيرگذاري فناوري هاي جديد بر سازمان

– تخصصي شدن وظايف روابط عمومي

– ايجاد  نهادهاي حرفه اي و تخصصي اثر گذار بر حوزه روابط عمومي

– ارايه آموزش کوتاه مدت به طور مستمر براي کارکنان روابط عمومي ها

– حذف کارهاي زايد و موازي از وظايف روابط عمومي

نتيجه گيري:

به هر حال جوامع امروزي اينک در حال گذار به جامعه اطلاعاتي آينده هستند، جامعه اي که در فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي انسان ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. جامعه ما نيز ناگزير از اين روند خواهد بود . در همين راستا چاره اي باقي نمي ماند جز اينكه دولت ها با انديشيدن و تدابير لازم و لحاظ کردن تغييرات ضروري، روابط عمومي هاي سنتي را به سوي روابط عمومي هاي ديجيتال سوق داده و آماده سازند و اين امر مهم محقق نخواهد شد مگر با ايفاي نقش مديران که فناوري جديد را درک کنند و آگاهي مناسب از آن داشته باشند.

سميه قصمي- مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب هرمزگان