مدیر روابط عمومى شورای شهر بندرعباس برخوردهای سیاسی، ضعف در ارتباط گیری با مدیران و خبرنگاران، دور بودن از دانش روز و مداحی و ستایشگری را یکی از ضعف ها و چالش های روابط عمومی ها عنوان کرد.

گریزی به تاریخچه روابط عمومی باید زد و گفت که موضوع روابط عمومی در جامعه ما مانند بسیاری دیگر از مفاهیم، وارداتی و ظهور و بروز آن تابع شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. روابط عمومی از انقلاب فرانسه به این سو و با ظهور مفاهیمی چون دموکراسی، افکار عمومی و حقوق شهروندی مطرح شده است و در نظام پادشاهی مردم رعایا بودند اما پس از آن و با برگزاری انتخابات بر سرنوشت خود حاکم شدند و افکار عمومی در جامعه باب شد و هچنین شرایطی ایجاد شد که حاکمان به مردم پاسخگو باشند.
از جمله چالش های مهم این حوزه را می توان عنوان کرد: برخوردهای سیاسی، ضعف در ارتباط گیری با مدیران و خبرنگاران،دور بودن از دانش روز، مداحی و ستایشگری مدیران، غیرپاسخگو بودن در کنار معتقد نبودن مدیران به روابط عمومی که با رفع آنها دستگاه های اجرایی می توانند به شکل بهتری به تنویر افکار عمومی پرداخته و به مردم امید ببخشند.
اگر روابط عمومی ها قادر به ایجاد پل ارتباطی بین خبرنگاران و مدیران خود نیستند این مساله ربطی به مسایل اقتصادی نشریات ندارد و به ضعف روابط عمومی و پاسخگو نبودن مدیران بازمی گردد. باید به جای افتراق به فکر اتفاق باشیم چرا که بهبود شرایط در حوزه روابط عمومی ها و رسانه ها در گرو تعامل و ارتباط بیشتر و بهتر این دو با یکدیگر است.
روابط عمومی ها در دستگاه ها از نقش و جایگاه مهمی برخوردار هستند و به نوعی پیشانی دستگاه خود به شمار می روند از این رو فعالیت در این عرصه را نباید کمرنگ و کم اهمیت جلوه داد.
سیاست زدگی را یکی از آفت های کار در حوزه روابط عمومی ها دانسته و فعالیت در این حوزه تحت تاثیر مسایل سیاسی قرار دارد. انجام فعالیت های ترویجی و هماهنگی با رسانه ها کار روتین روابط عمومی هاست اما به نظر می رسد در این بخش باید افق دید وسیع تری داشت.
روابط عمومی ها و رسانه ها باید بکوشند تا در روند توسعه استان و کشور موثر واقع شوند و با پرداختن به موضوعات مورد نیاز جامعه و برجسته سازی آن برای رقم خوردن یک اتفاق خوب اثربخش باشند.

مریم پاسلار – مدیر روابط عمومی شورای شهر بندرعباس