سینمای کلاسیک جهان
روانی از زاویه نقد 14 ژانویه 2019
نگاهی به یکی از فیلم های کلاسیک تاریخ سینمای جهان

روانی از زاویه نقد

نقد فیلم «روانی» اثر هیچکاک.